آيا اين سخن در خصوص توحيد خالقيت درست است
1. سلام عليکم. آيا اين سخن در خصوص توحيد خالقيت درست است که: "در توحيد خالقيت الهي به صورت عرضي و طولي هيچ موجودي نقش خالقيت ندارد و مباحث اسباب دليل بر نقش خالقيت طولي ساير موجودات نيست"؟؟(لطفاً از منظر کلام و عقايد اماميه توضيح بفرماييد)
خب بله، اين حرف درست است. توحيد در خالقيت است بله، ببينيد ما يك توحيد داريم، يك شرك، كه در آيات قرآن هم به اين اشاره شده، مثلاً كفار زمان پيغمبر اكرم اينها كافر نبودند، مشرك بودند. كسي كه در خالقيت شريك قائل بشود، اين مي شود مشرك. اما كسي كه خالقيت را به عنوان وحدانيت بشناسد، اين مي شود توحيد در خالقيت. منتها اينها بالاخره خدا را قبول داشتند زمان جاهليت، و شريك قائل بودند. چيزي كه قرآن هم نقل مي كند كه تفويض، خداوند متعال كنار نشسته و امورات را تفويض كرده به مثلاً بت‌ها. قرآن هم به يهود و اينها كه اين عقايد را داشتند، مي‌گويد: «غُلَّتْ أيديهِم و لُعِنوا بما قال» خدا لعنت كند اينها را كه چنين حرفي مي زنند. لذا اگر ما مثلاً يك جاهايي معاذ الله، يك جوري مثلاً خدا را كنار بگذاريم، قائل به تاثير خيلي از اسباب بشويم، بدون يعني توحيد، بدون اينكه اعتقاد داشته باشيم كه همه امورات از خداوند متعال است، خب اين يك نوع شرك است. و شرك خفي در اعمال ما مسلمان ها خيلي زيادتر از اين حرفهاست. خيلي از جاها ما دچار شرك خفي مي شويم، كه متوجه نيستيم. و اين در روايات هم آمده و بايد انسان بالاخره مواظبت بكند، تمرين بكند، اين مسئله، مسئلة مشكلي هم هست واقعا، ولي هست در اعمال ما خودمان را موحد مي خوانيم و نماز مي خوانيم، شرك خفي زياد پيدا مي شود. به خدا پناه مي بريم از....