2
2.ببخشيد دانش آموزان مي پرسند که مي گوييد خدا مهربان است پس چرا به خاطر بد حجابی وعده عذابهای آنچنانی داده؟
ببينيد مهرباني منافات با ايجاد يك سري وعده ها و وعيدها ندارد. پدر يك خانواده ممكن است خيلي مهربان باشد، ولي براي اينكه بچه هايش دچار انحراف نشوند، دچار فساد نشوند ممكن است يك سري قوانين سخت گيرانه‌اي را در ظاهر و در ذهن ما وضع كند. ولي اگر به باطن قضيه نگاه كنيم، اصل آن قوانين سخت گيرانه‌ و وعده هاي سخت هم، وعيدهاي سخت هم در واقع براي رشد است. آن هم باز از سر مهرباني است. چون خداوند متعال دوست دارد كه انسان ها به تكامل برسند، دوست دارد كه انسان رشد كنند، دوست دارد انسان دچار خطا و اشتباه نشوند. لذا در مكاتب عقلي و ديني ما هم همين طور است. براي اينكه يك انساني را به راه راست هدايت كنيم، از دو راه وارد مي شويم؛ يك تشويق، دو تنبيه. و خداوند متعال هم در قرآن كريم از هر دو راه استفاده كرده است. لذا به پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايد اي پيامبر تو هم بشير هستي و هم نذير؛ يعني هم بايد بشارت بدهي و تشويق كني، و هم بايد انذار كني يعني آنها را نسبت به جهنم آگاه كني كه بالاخره عذابي هم در كار هست. لذا هم تشويق، هم تنبيه هر دو وجود دارد. در تمام قوانين عقلائي هم همين است.