حرمت، ساخت ،مجسمه ،فتوا ،علما،جاندار
دليل معنوي حرمت ساخت مجسمه و يا به فتوا برخي علما نقاشي تصوير يك جاندار و يا هر گونه تصويري در آن چيست؟ آيا اين امور اثر خاصي را مترتب مي شوند يا خير؟
پاسخ: بله مقتضاي ادله موجود، حرمت مجسمه سازي است؛ ولي چرا؟ تاريخ بشر شاهد اين مدعا است كه ريشه هاي بت پرستي، از تقديس تمثال ها و حتي سنگ ها آغاز گرديده و رفته رفته به پرستش بت ها و... انجاميده است. اين موضوع به قدري تأثير گسترده اي داشت كه هنوز هم بت پرستي در بين ملت هاي مختلف وجود دارد. حتي در بين اديان توحيدي نيز تقديس تمثال ها به چشم مي خورد. اگر سري به كليساها بزنيد (خصوصا در كشورهاي ديگر)، خواهيد ديد كه ده ها مجسمه و تمثال تقديس مي شود و به گونه اي در برابر آنها كرنش و عبادت صورت مي گيرد. اگر آمادگي موجود در نوع مردم (نه خواص مانند شما) را در نظر بگيريم، حقانيت اين موضوع آشكار خواهد شد كه تحريم ساختن مجسمه، براي جلوگيري از گرايش آنان به بت پرستي و تقديس هاي بي مورد است. پيرامون مقوله هنر گفتني است كه اولاً هنر در مجسمه سازي خلاصه نمي شود. ثانيا ارزش تفكر و معرفت آدمي و مصون ساختن او از انحرافات فكري، به آن اندازه است كه اگر هنرهايي اين چنين در پاي آن ذبح گردد، نامعقول به نظر نمي رسد. البته ناگفته نماند آن چه از نظر بسياري فقهاء حرام است، ساختن مجسمه هاي انسان و جانداران به طور كامل است اما به صورت نيم تنه و يا برخي اجزاء بدن حرام نيست. برگرفته از سایت اندیشه قم: www.andisheqom.com/