گوش كردن، آهنگ هايي ،حرام
آيا گوش كردن به آهنگ هايي كه در كشور ما پخش مي شود اشكال دارد؟ آيا شوهر حق داردبگويد، چون اين موسيقي ها دربارهء غم و جدايي و... است گوش نكن، چون من علاقه به موسيقي و شعر دارم ومعتقدم كه اين ها يك نوع هنر است . در اين باره هم توضيحي بفرماييد كه آيا موسيقي غير مجاز، اگر در وصف نامحرم نباشد و فقط نوعي سرگرمي و تنفّن باشد حرام است ؟
پاسخ: آهنگ هايي كه پخش مي شود، اگر موجب تهييج شهوت و مطرب باشد؛ يعني انسان را به دنبال شهوت راني بكشاند و از حالت طبيعي بيرون ببرد، حرام است و گوش كردن به آن ها جايز نيست .(1) اما موسيقي هايي كه غم آور باشد، اگر باعث انحراف انسان شود؛ يعني طوري باشد كه بر اثر گوش كردن آن ها، انسان را ازعلاقه به امور زندگي و زناشويي دوركند و باعث دوري انسان از شوهر داري و زندگي بشود، شایسته نيست ونمي توان موسيقي هاي افراطي (شهوت انگيز) و موسيقي هاي تفريطي (كه باعث رهبانيّت و جدايي مي شود) راهنر ناميد و اگر هنر هم باشد، هنر فاسدي است و فرد و جامعه را دچار فساد مي كند. انسان بايد طوري زندگي كند كه از نشاط و خوشي مشروع بهره مند شده و باعث گوشه گيري و رهبانيت نشود. در زمان پيامبر6چندنفر همين افكار؛ يعني رهبانيت را پيش گرفتند و از زن و زندگي دوري كردند، پيامبر6ناراحت شد و به آنان وساير مردم فرمود: .(2) از افراط و تفريط بپرهيزيد و زندگي خود را خراب و همراه با ناراحتي نكنيد؛ بنابراين، موسيقي، شعر و ترانه هايي كه موجب تهييج شهوت و مطرب باشد و باعث انحراف انسان شود و يا مشتمل برمطالب و اشعار مستهجن و زشت و خلاف واقع باشد و يا باعث رهبانيت شود، حرام است، اما موسيقي هايي كه اين طور نبوده و يا مشكوك باشد اشكالي ندارد. پـاورقي 1.آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ح 1 سؤال 987ـ 1007 2.وسائل الشيعه، ج 14 ص 8 برگرفته از سایت اندیشه قم: www.andisheqom.com/