1398/12/8
حجاب‌ نمادي‌ از جنگ‌ تمدن‌ها

چندي‌ است‌ كه‌ مسئله‌ي‌ حجاب‌ زنان‌ مسلمان‌ در غرب‌ محل‌ چالش‌ دو تمدن‌اسلام‌ و غرب‌ شده‌ است‌. اخيراً در چند كشور اروپايي‌ حجاب‌ را در مدارس‌ يا ادارات‌ دولتي‌ ممنوع‌ كرده‌اند و با انتشار صدها مقاله‌ در جرايد غربي‌ به‌ شدت‌حجاب‌ را مورد تاخت‌ و تاز قرار داده‌اند.

مسئله‌ي‌ حجاب‌ براي‌ اوّلين‌ بار نيست‌ كه‌ صحنه‌ي‌ هماوردي‌ تمدن‌ غرب‌ وتمدن‌ اسلامي‌ قرار مي‌گيرد، لااقل‌ در سه‌ كشور اسلامي‌ تركيه‌، افغانستان‌ و ايران‌ خودباختگان‌ سياسي‌ كه‌ از تمدن‌ شرقي‌ خود احساس‌ حقارت‌ مي‌كردند تنها راه‌جبران‌ عقب‌ماندگي‌هاي‌ ذهني‌ و عيني‌ را شبه‌مدرنيسم‌ مي‌دانستند؛ خصوصاً درايران‌ مسئله‌ي‌ حجاب‌ به‌ جدايي‌ آشتي‌ناپذير بين‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ و پهلوي‌ها گرديد.

قبل‌ از آن‌ نيز در دوره‌ي‌ مشروطيت‌ عده‌اي‌ از غرب‌زدگان‌ حجاب‌ اسلامي‌ رامورد تاخت‌ و تاز قرار دادند و آزادي‌ و بالندگي‌ زنان‌ را در بي‌حجابي‌ منحصرمي‌ديدند. آن‌ها ده‌ها مقاله‌ و هجونامه‌ را براي‌ بي‌اعتبار كردن‌ حجاب‌ اسلامي‌ منتشركردند و در مقابل‌ اسلام‌گرايان‌ ده‌ها رساله‌ در وجوب‌ حجاب‌ و پاسخ‌ به‌ شبهات‌پيرامون‌ آن‌ توليد كردند.

امروز همين‌ مسئله‌ در غرب‌ در حال‌ تكرار شدن‌ است‌، در ماه‌هاي‌ اخير ده‌ها مقاله‌ توسط‌ روزنامه‌هاي‌ پرتيراژ غرب‌ عليه‌ حجاب‌ اسلامي‌ منتشر شده‌ است‌. به‌نمونه‌هايي‌ از اين‌ مقالات‌ كه‌ فقط‌ در ماه‌ نوامبر منتشر شده‌ است‌ توجه‌ كنيد.

حزب‌ طرفدار آزادي‌ هلند خواستار ممنوعيت‌ استفاده‌ از روسري‌توسط‌ زنان‌ مسلمان‌ در اين‌ كشور شد (روزنامه‌ اكونوميست‌، مقاله‌ي‌دشمني‌ در داخل‌، 23 نوامبر 2006)

ذهن‌ انسان‌ با حجاب‌ چگونه‌ كار مي‌كندـ حجاب‌ نماد ظلم‌ به‌ زن ‌محسوب‌ مي‌شودـ زنان‌ مسلمان‌ آلمان‌ از حجاب‌ چشم‌پوشي‌ كنند.(تاگس‌ سايتونگ‌، مقاله‌ حقايق‌ و پيش‌داوري‌ها، 30 اكتبر 1385)

قرآن‌ زنان‌ مسلمان‌ را به‌ حجاب‌ ملزم‌ نمي‌كند (واشنگتن‌ تايمز،مقاله‌ خيزش‌ مذهب‌ در غرب‌، 23 نوامبر 2006)

حجابي‌ كه‌ زنان‌ براي‌ تمايز و تأكيد بر پستي‌ آنان‌ تحميل‌ شده‌ است‌تاريخچه‌اي‌ كهن‌ داردـ اسلام‌گرايان‌ كه‌ از حجاب‌ يك‌ فريضه‌ي‌ ديني‌ ويك‌ دستور خدا مي‌سازند بسيار جديد است‌ـ ليلا بابس‌ در كتاب‌ خودثابت‌ مي‌كند كه‌ حجاب‌ يك‌ فريضه‌ي‌ ديني‌ نيست‌ چه‌ برسد به‌ يك‌آداب‌ مذهبي‌ـ هيچ‌ متن‌ مذهبي‌ حتي‌ قرآن‌، هيچ‌ رأي‌ فقهي‌ يا هيچ‌مفسر قرآن‌ پذيرفته‌ شده‌ هرگز اين‌ هنجار را معنوي‌ توصيف‌ نكرده‌است‌ـ اين‌ گفته‌ي‌ اصول‌گرايان‌ كه‌ حجاب‌ را از حيطه‌ي‌ اخلاق جنسي‌به‌ يك‌ اصل‌ ديني‌ تبديل‌ كرده‌اند، لباس‌ دروغين‌ پوشاندن‌ به‌ دين‌است‌. (لوتان‌، مقاله‌ي‌ حجاب‌ پنج‌ هزار سال‌ فرمانبرداري‌، 21 نوامبر2006)

اين‌ها نمونه‌هايي‌ از مقالاتي‌ است‌ كه‌ فقط‌ در ماه‌ نوامبر در غرب‌ منتشر شده‌است‌. مسئله‌ي‌ ممنوعيت‌ حجاب‌ در كشورهاي‌ غربي‌ و مدعي‌ دمكراسي‌ ما را به‌ياد عملكرد مستبدين‌ تاريخ‌ شرق، رضاشاه‌، كمال‌ آتاتورك‌ و امان‌الله خان‌، شاه‌افغاني‌ مي‌اندازد و مجدداً حملات‌ غرب‌گرايان‌ ايراني‌ و ناسيوناليست‌هاي‌ ترك‌ را عليه‌ حجاب‌ در اذهان‌ زنده‌ مي‌كند. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در گذشته‌ ميدان‌ پيكار عليه‌حجاب‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بود و اكنون‌ اين‌ مصاف‌ در كشورهاي‌ غربي‌ روي‌ داده‌است‌ و اين‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تمدن‌ غرب‌ ديروز در حال‌ تهاجم‌ بود و اينك‌ تمدن‌اسلامي‌ دست‌ به‌ تهاجم‌ زده‌ و غرب‌ در حالت‌ تدافعي‌ به‌ سر مي‌برد.

شايد امروز مسئوليت‌ اسلام‌گرايان‌ در تبيين‌ مسئله‌ي‌ حجاب‌ مسئوليتي‌ مضاعف‌شده‌؛ چه‌ اين‌ كه‌ اگر از اين‌ نماد اسلامي‌ پشتيباني‌ فكري‌ نشود، چه‌ بسا از پيشروي‌باز ماند و در زير حملات‌ دفاعي‌ غرب‌ ناچار به‌ عقب‌نشيني‌ يا تسليم‌ شود. از اين‌جهت‌ نكاتي‌ چند براي‌ تبيين‌ حجاب‌ ضروري‌ است‌:

1ـ حجاب‌ در اسلام‌ هرگز نماد ظلم‌ به‌ زن‌ يا براي‌ تأكيد بر پستي‌ بر زنان‌ تحميل‌نشده‌ است‌. شما در هيچ‌ يك‌ از متون‌ مقبول‌ اسلامي‌ چنين‌ تعبير يا اشاره‌اي‌نخواهيد يافت‌؛ بلكه‌ ده‌ها متن‌ ديني‌ حجاب‌ را نمادي‌ از حرمت‌، احترام‌ و عزّت‌ زن‌مسلمان‌ معرفي‌ مي‌كند.

جالب‌ اين‌ است‌ كه‌ حتي‌' مسئله‌ي‌ حجاب‌ تنها بر مبناي‌ ملاك‌ تمايلات‌ جنسي ‌واجب‌ نشده‌ است‌. به‌ همين‌ جهت‌ فقها با اين‌ كه‌ نگاه‌ كردن‌ مردان‌ را به‌ زنان‌ نامحرم‌ حرام‌ مي‌دانند؛ ولي‌ نگاه‌ به‌ زنان‌ غير مسلمان‌ كه‌ حجاب‌ را امري‌ لازم‌ نمي‌دانند و زنان‌ مسلماني‌ كه‌ بي‌مبالات‌ هستند و خود حرمت‌ خود را نگه‌ نمي‌دارند جايزمي‌دانند (آيت‌الله خويي‌، منهاج‌الصالحين‌، ج‌ 2، ص‌ 259). بعضي‌ علت‌ اين‌ جواز را پاس‌ نداشتن‌ زن‌ از حرمت‌ خود دانسته‌اند.

و باز به‌ همين‌ جهت‌ است‌ كه‌ فقها فتوا داده‌اند كه‌ نگاه‌ به‌ تصوير زن‌ مسلمان‌ و آشنا حرام‌ است‌؛ ولي‌ نگاه‌ به‌ تصوير زني‌ كه‌ متهتك‌ است و خود حرمت‌ خود را پاس‌نمي‌دارد جايز است‌. (امام‌ خميني‌، تحريرالوسيله‌، ج‌ 2، كتاب‌ النكاح‌)

2ـ شكي‌ نيست‌ كه‌ اسلام‌ براي‌ حفظ‌ كانون‌ خانواده‌ وظايف‌ زنان‌ و مردان‌ را برمبناي‌ طبيعت‌ هر كدام‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و به‌ عبارتي‌ از زن‌ وظيفه‌ي‌ زنانه‌ و ازمرد خدمت‌ مردانه‌ خواسته‌ است‌. به‌ همين‌ جهت‌ از مرد و زن‌ خواسته‌ است‌ تا درمسئله‌ي‌ پوشش‌ و لباس‌ هر كدام‌ هويت‌ خود را حفظ‌ كنند. در واقع‌ اسلام‌ به‌ پيروان‌خود تأكيد مي‌كند كه‌ هيچ‌ تفاوتي‌ در ارزش‌ انساني‌ زن‌ و مرد نيست‌ و بايد هيچ‌ كدام ‌از جنسيت‌ خود احساس‌ حقارت‌ و از خودبيگانگي‌ نكنند. به‌ همين‌ علّت‌ اسلام ‌پوشيدن‌ لباس‌ مردانه‌ را براي‌ زنان‌ و لباس‌ زنانه‌ را براي‌ مردان‌ حرام‌ مي‌داند و حتي‌' نماز خواندن‌ زن‌ در لباس‌ مردانه‌ و نماز خواندن‌ مرد در لباس‌ زنانه‌ را باطل‌ مي‌داند. (عروة‌الوثقي‌، ج‌ 1، في‌ شرايط‌ المصلي‌، مسئله‌ي‌ 42)

3ـ حجاب‌ اسلامي‌ يعني‌ پوشيدن‌ تمام‌ موهاي‌ سر و تمام‌ بدن‌ به‌ جز صورت‌ و دست‌ها تا مچ‌ و پاها تا مچ‌ از ضروريات‌ فقه‌ اسلامي‌ است‌؛ تمام‌ فقهاي‌ اسلام‌ سني‌و شيعي‌ همه‌ بر وجوب‌ آن‌ فتوا داده‌اند و همه‌ي‌ مفسرين‌ اسلامي‌ شيعه‌ و سني‌ درذيل‌ آيه‌ي‌ 31 سوره‌ي‌ نور و آيه‌ 59 سوره‌ي‌ احزاب‌ دو حكم‌ پوشيدن‌ گلو و سينه‌ باروسري‌ و پوشيدن‌ جلباب‌ يا شال‌ و مقنعه‌اي‌ كه‌ سر و سينه‌ تا نيم‌تنه‌ را مي‌پوشاند را به‌ معناي‌ وجوبي‌ و امر الزامي‌ گرفته‌اند (آلوسي‌، تفسير روح‌المعاني‌، ج‌ 22، ص‌ 88و طبرسي‌، مجمع‌البيان‌، ج‌ 4، ص‌ 369).

تاكنون‌ هيچ‌ فقيه‌ و مفسري‌ فتوا يا تفسير و قرائتي‌ كه‌ دلالت‌ بر غير الزامي‌ حجاب‌ باشد از خود صادر نكرده‌ است‌. اين‌ ادّعاي‌عجيبي‌ است‌ كه‌ جرايد غربي‌ نقل‌ مي‌كنند كه‌ اسلام‌ حجاب‌ را الزامي‌ نكرده‌ است‌. واين‌ نيز بايد افزوده‌ شود كه‌ در اسلام‌ بين‌ اخلاق عملي‌ و الزام‌ فقهي‌ هيچ‌ تفاوتي‌نيست‌. اگر غيبت‌، تهمت‌، تجسس‌، سرقت‌، خيانت‌، زنا، چشم‌چراني‌، از لحاظ‌اخلاقي‌ امري‌ ناپسند هستند، از لحاظ‌ فقهي‌ نيز امر ممنوع‌ و حرامي‌ هستند. بنابراين ‌ادّعاي‌ روزنامه‌ لوتان‌ كه‌ حجاب‌ را در حيطه‌ي‌ اخلاق جنسي‌ و خارج‌ از محدوده‌ي‌ يك‌ اصل‌ ديني‌ تعريف‌ كرده‌ است‌، نشان‌ از ناآگاهي‌ نويسنده‌ به‌ اسلام‌ است‌.

راستي‌ جاي‌ تعجب‌ است‌ كه‌ غرب‌ از شكستن‌ حرمت‌هاي‌ خانوادگي‌ و متلاشي‌كردن‌ كانون‌ خانواده‌ چه‌ سودي‌ برده‌ است‌ كه‌ همچنان‌ بر اين‌ تجربه‌ي‌ تلخ‌ پافشاري‌ و استدلال‌ مي‌كنند؟! در آخرين‌ سرشماري‌ كه‌ مؤسسه‌ي‌ تحقيقات‌ اجتماعي‌(O.N.S) ارايه‌ داده‌ از هر سه‌ نفر كودك‌ متولد شده‌ در اروپا يك‌ نفر آنان‌ نامشروع‌است‌. آيا آينده‌ي‌ اروپا با اين‌ همه‌ انسان‌هاي‌ بي‌اصل‌ و نسب‌ كه‌ هيچ‌ شيرازه‌اي‌ از محبت‌ خويشاوندي‌ آن‌ها را به‌ يكديگر پيوند نمي‌زند چه‌ خواهد شد؟ آيا درآينده‌اي‌ نه‌ چندان‌ دور اروپا به‌ دانه‌هاي‌ از هم‌ گسيخته‌ تبديل‌ نخواهد شد؟

البته‌ پاسخ‌ ديگر جامعه‌ي‌ اروپا قطعاً روي‌آوري‌ به‌ اسلام‌ خواهد بود.

سال‌ گذشته‌ از ده‌ هزار زن‌ ايتاليايي‌ كه‌ اسلام‌ آورده‌ بودند و با مسلمانان‌ ازدواج‌كرده‌ بودند، وقتي‌ سؤال‌ شد چرا؟ آن‌ها چند پاسخ‌ همانند دادند: جوان‌ مسلمان‌ از همسر خود چون‌ شيئي‌ مقدس‌ حفاظت‌ مي‌كند ـ مسلمانان‌ بيشتر پاي‌بند به‌ همسرانشان‌ هستند ـ مسلمانان‌ به‌ عشق‌ وفادارترند ـ در خانواده‌ي‌ اسلامي‌ آرامش‌حاكم‌ است‌ـ معناي‌ زندگي‌ و عشق‌ را دوباره‌ باز يافته‌اند.


 


آخرین کتاب ها