بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد ؛آنگاه دانش خود را بپراکند.
1399/2/11
روز معلم مبارک باد.
بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد ؛آنگاه دانش خود را بپراکند.

آخرین کتاب ها