ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهدا
1396/10/17
ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهدا
ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهدا

ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهدا  ((1396/10/12

 

بسم الله‌ الرّحمن الرّحيم          

خيلي خوش آمديد برادران عزيز، خواهران عزيز، خانوادههاي معظّم و مکرّم شهيدان دوران دفاع مقدّس و شهيدان انقلاب. تا ابد اين ملّت مديون فرزندان شما است. چون هر چه اين ملّت در اين سالها به دست آورده است، عزّت اين ملّت، امنيت اين ملّت، پيشرفت اين ملّت، همه و همه مديون اين جوانهاي عزيزي است که دل از خانه و خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند و مانند اينها کندند و رفتند سينه سپر کردند در مقابل دشمن؛ آن هم دشمني که همهي دنيا در مقابل ما، آن روز از او حمايت ميکردند؛ هم غرب، هم شرق، هم ارتجاع منطقه، همه و همه از اين دشمن خبيث بعثي ما حمايت ميکردند. اگر جوانهاي دلاور و شجاع و فداکاري مثل جوانهاي شما وجود نداشتند که بروند و خودشان را مثل يک سپري، مثل يک سدّي در مقابل دشمن قرار بدهند، اين دشمن پايش به داخل کشور ميکشيد و ميرسيد و به هيچ چيزي رحم نميکرد. شما الان ببينيد در شمال آفريقا، در بعضي از کشورهاي منطقهي غرب آسيا چه خبر است؛ آنچه در ايران با حضور بعثيها اتّفاق ميافتاد، ده برابر بدتر از آن چيزي بود که امروز در ليبي هست، چند سال در سوريه بود، مدّتها در عراق بود و از اين قبيل. چه کسي مانع شد؟ چه کسي جلوي اين خسارت عظيم تاريخي و ملّي را گرفت؟ جوانهاي شما، همين شهدا.

و به نظر من ارزش خانوادههاي شهدا -اين پدري که سه شهيد را از دست داده، مادري که سه شهيد را از دست داده، بعضيها سه شهيد، بعضي دو شهيد، بعضيها پنج شهيد يا بيشتر- کمتر از ارزش آن شهدا نيست. آن شهيد، جوان بود، احساسات بود، حماسه داشت، رفت جلو؛ اين پدر و مادر، اين دستهگل را تربيت کرده بودند، زحمت کشيده بودند، بزرگ کرده بودند، به اين حد رسانده بودند، جلوي چشمشان رفت و جسدش برگشت، گاهي جسدش هم برنگشت! شجاعت پدرها و مادرها و فداکاري پدرها و مادرها به نظر من کمتر از جوانهايشان نيست و من مکرّر به خانوادهي شهدا ميگويم که خدا سايهي خانوادهي شهدا را از سر اين ملّت کم نکند. خانوادهي شهدا خيلي حق دارند، خيلي براي اين کشور ارزش دارند؛ شهداي عزيز هم که واقعاً همينجور؛ حالا جايگاهشان پيش خداي متعال که به جاي خود، امّا تأثيرشان در کشور و وجودشان در کشور هم يک مسئلهي بسيار مهمّي است.

دشمن منتظر يک فرصت است، منتظر يک رخنه است که از اين رخنه وارد بشود. شما همين قضاياي اين چند روز را مشاهده کنيد. همهي کساني که با جمهوري اسلامي بدند، آن که پول دارد، آن که سياست دارد، آن که سلاح دارد، آن که دستگاه امنيتي دارد، همه دست روي دست هم ميگذارند بلکه بتوانند براي نظام اسلامي و جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي مشکل درست کنند. حالا من انشاءالله‌ حرفهايي دارم راجع به اين قضاياي اين چند روز؛ با مردم عزيزمان حرف دارم؛ که انشاءالله‌ در وقت خودش حرف خواهم زد. يعني دشمني به جاي خود باقي است. آن چيزي که ميتواند جلوي اِعمال دشمني را بگيرد، روح شجاعت و روح فداکاري و روح ايمان است که نمونهي کاملش اين بچّههاي شما بودند، اين جوانهاي شما بودند. و من اظهار ارادتم به خانوادهي شهدا يک اظهار ارادت واقعي است. قدر شهيد و خانوادهي شهيد و پدر و مادر شهيد و همسر شهيد و فرزند شهيد را ميدانيم؛ ميدانيم که اينها چه حقّ بزرگي به گردن کشور و انقلاب و نظام و تاريخ ما دارند. اميدواريم انشاءالله‌ خداوند متعال همهي شماها را محفوظ بدارد و شهدايتان را با پيغمبر محشور کند


آخرین کتاب ها